ไชยสิทธิ์ ชาญอาวุธ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
ไชยสิทธิ์ ชาญอาวุธ
โทรศัพท์
0992461XXX
อีเมล์
chaiyasit.c@dru.ac.th
สาขา
ศิลปกรรมศาสตร์
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ปริญญาโท นฤมิตศิลป์ ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(ศศม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550
ปริญญาตรี ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต(ศบ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2546
  รายการ URL
บทความ การศึกษาคุณค่าด้านอัตลักษณ์ของศิลปะข้างถนนเพื่อการสร้างมูลค่าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
วิจัย การศึกษาคุณค่าด้านอัตลักษณ์ของศิลปะข้างถนนเพื่อการสร้างมูลค่าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
วิจัย การสร้างมูลค่าศิลปะข้างถนนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ = Street art value for creative economy
ตำรา เอกสารประกอบการสอนวิชากระบวนการคิดเพื่อการสร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัล
ลำดับ รายการฝึกอบรม วันเดือนปี งบประมาณ
รายการวิทยากร วันเดือนปี
ความเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 136 คน