ชาดา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
ชาดา บุนนาค
โทรศัพท์
0846560243
อีเมล์
chada.b@dru.ac.th
สาขา
ภาษาจีน
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ปริญญาตรี ภาษาจีน ศิลปศาสตรบัณฑิต ธรรมศาสตร์ 2550
ปริญญาโท Teaching Chinese for Speakers of Other Languages Master of Arts Xiamen University 2554
  รายการ URL
เอกสารประกอบการสอน
บทความ พัฒนาการของแนวคิด “เหอ” (ความกลมกลืน) ในประเทศจีน
รายการฝึกอบรม
การอบรมการแปลและการล่าม จีน-ไทย ไทย-จีน ครั้งที่ 1 (วันที่ 31 ตค. - 1 พย.)
ข้อมูลวิทยากร
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 356 คน