ชาดา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
ชาดา บุนนาค
โทรศัพท์
0846560243
อีเมล์
chada.b@dru.ac.th
สาขา
ภาษาจีน
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ปริญญาตรี ภาษาจีน ศิลปศาสตรบัณฑิต ธรรมศาสตร์ 2550
ปริญญาโท Teaching Chinese for Speakers of Other Languages Master of Arts Xiamen University 2554
ลำดับ รายการฝึกอบรม วันเดือนปี งบประมาณ
รายการวิทยากร วันเดือนปี
ความเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 94 คน