แอนนา พายุพัด คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
แอนนา พายุพัด
โทรศัพท์
0800565437
อีเมล์
anna.p@dru.ac.th
สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะ
คณะวิทยาการจัดการ

ผลงานวิชาการ

ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 2543
ปริญญาโท คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ค.อ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2548
  รายการ URL
หนังสือ มัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ (ฉบับปรับปรุง)
หนังสือ หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานธุรกิจ
หนังสือ มัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ
หนังสือ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานธุรกิจ
บทความ Development of the Online Lessons on the Principles of Business Computer Programming for Undergraduate Students Faculty of Management Science Dhonburi Rajabhat University.
วิจัย การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การออกแบบและพัฒนาสื่อประสม สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
บทความ Learning Prototype Development of Independent Study Search Database System, Business Computer, Faculty of Management Sciences, Dhonburi Rajabhat University.
วิจัย การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาบนเว็บไซต์ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใช้ประกอบการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (วิจัยร่วม)
บทความ การวิเคราะห์และออกแบบระบบต้นแบบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจ OTOP 3-5 ดาว
บทความ การศึกษาความต้องการด้านรูปแบบเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กหรอนิกส์ OTOP 3-5 ดาว
บทความ การนำตัวแบบประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์และขยายผลให้กับวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ฝั่งธนบุรี เพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี
วิจัย การประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนรองรับการเข้าสู่ AEC ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี (วิจัยร่วม)
วิจัย การพัฒนาต้นแบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างอาชีพในพื้นที่ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ.กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (วิจัยร่วม)
วิจัย การพัฒนาต้นแบบการเรียนรู้ฐานข้อมูลระบบสืบค้น สารนิพนธ์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วิจัย การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วิจัย การพัฒนาต้นแบบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจ OTOP 3-5 ดาว
ลำดับ รายการฝึกอบรม วันเดือนปี งบประมาณ
1 ประกันคุณภาพ 04-12-2562 0
รายการวิทยากร วันเดือนปี
การจัดรูปแบบเอกสาร 18-12-2562
การใช้โปรแกรมคำนวณขั้นสูงด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 16-11-2562
ความเชี่ยวชาญ
แอนิเมชัน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ฐานข้อมูล
การออกแบบและพัฒนามัลติมีเดีย
Digital Literacy Certification (IC3 GS5 Spark)
Microsoft Office Specialist (Word 2013)
Introduction to Programming Using HTML and CSS‎ (MTA)
มัลติมีเดีย
จำนวนคนเข้าชม 274 คน