อามีนะฮ์ เบ็ญสะอาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
อามีนะฮ์ เบ็ญสะอาด
โทรศัพท์
0850218440
อีเมล์
aminnah.b@dru.ac.th
สาขา
ภาษาจีน
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ปริญญาโท ภาษาศาสตร์ ศิลปศาตรมหาบัณฑิต มหิดล 2552
อื่นๆ ภาษาและวัฒนธรรมจีน ประกาศนียบัตร Yunnan University of Nationalities 2546
ปริญญาตรี ภาษาจีน ศิลปศาตรบัณฑิต สงขลานครินทร์ 2545
  รายการ URL
บทความ ข้าวยำปักษ์ใต้
บทความ การเทียบคำศัพท์ในภาษามลายู : มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย
บทความ มารู้จักภาษามลายู ภาษาของคนไทยเชื้อสายมลายู
บทความ ความแตกต่างระหว่างภาษามาเลย์และอินโดนีเซีย
วิจัย การพัฒนาชุดกิจกรรมสื่อประกอบการเรียนสัทอักษรจีน(พินอิน)ด้วยเทคนิคอินโฟกราฟฟิค เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ระบบสัทอักษรจีน สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
ลำดับ รายการฝึกอบรม วันเดือนปี งบประมาณ
รายการวิทยากร วันเดือนปี
ความเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 129 คน