./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
Amber Ju
อีเมล์
amber.j@dru.ac.th
สาขา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

รายการฝึกอบรม
ข้อมูลวิทยากร
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 16 คน