เอกลักษณ์ กนกากร คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
เอกลักษณ์ กนกากร
โทรศัพท์
0892387171
อีเมล์
akkalak.k@dru.ac.th
สาขา
คณิตศาสตร์
คณะ
คณะครุศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ วท.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2550
ปริญญาโท การสอนคณิตศาสตร์ วท.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2554
  รายการ URL
วิจัย การสร้างชุดบทเรียนการสอน แบบอุปมาน เรื่อง เลขยกกำลัง สําหรับนักเรียนช่วงชั้นที่สอง
ตำรา พีชคณิตระดับวิทยาลัย
ลำดับ รายการฝึกอบรม วันเดือนปี งบประมาณ
รายการวิทยากร วันเดือนปี
ความเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 699 คน