วรพจน์ แสงอร่ามรุ่งโรจน์ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
วรพจน์ แสงอร่ามรุ่งโรจน์
โทรศัพท์
 
อีเมล์
Woraphot.s@dru.ac.th
สาขา
การเป็นผู้ประกอบการ
คณะ
คณะวิทยาการจัดการ

ผลงานวิชาการ

ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2536
ปริญญาโท International administration Master of science Central michigan 2541
  รายการ URL
วิจัย แนวทางการเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมอาหารทะเลที่มีต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติกับประเทศ กรณีศึกษา : จังหวัดสมุทรสาคร
ลำดับ รายการฝึกอบรม วันเดือนปี งบประมาณ
รายการวิทยากร วันเดือนปี
ความเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 91 คน