วิลดา ศรีทองกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
วิลดา ศรีทองกุล
โทรศัพท์
0858163408
อีเมล์
Wilada.s@dru.ac.th
สาขา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ปริญญาโท ภาษาและการสื่อสาร ภาษาและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพัฒนบริหารศาสตร์ 2541
  รายการ URL
บทความ การพัฒนาทักษะการฟัง-พูดในวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ โดยใช้แอพพลิเคชั่น Echo English Developing Listening-Speaking Skills in English for Communication Subject of Students at Dhonburi Rajabhat University Samutprakarn through Echo English Application
วิจัย การพัฒนาทักษะการฟัง-พูดในวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ โดยใช้แอพพลิเคชั่น Echo English Developing Listening-Speaking Skills in English for Communication Subject of Students at Dhonburi Rajabhat University Samutprakarn through Echo English Application
ลำดับ รายการฝึกอบรม วันเดือนปี งบประมาณ
รายการวิทยากร วันเดือนปี
ความเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 70 คน