ทองเจือ เขียดทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
ทองเจือ เขียดทอง
โทรศัพท์
0890950332
อีเมล์
THONGCHUE.k@dru.ac.th
สาขา
ศิลปกรรมศาสตร์
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ปริญญาตรี ศิลปกรรม- ออกแบบศิลปประยุกต์ ศึกษาศาสตร์ (ศษ.บ.) เกียรตินิยมอันดับ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลปัจจุบัน) 2530
ปริญญาโท ศิลปศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต (คม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2535
ปริญญาเอก วัฒนธรรมศาสตร์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2556
  รายการ URL
หนังสือ การออกแบบสัญลักษณ์ : LOGO Trade mark Symbol
บทความ Hmong Needlework Development of Interior Decoration Patterns and Products for a Creative Economy
บทความ วิวัฒนาการผ้าปักไทยและจิตรกรรมต้นแบบ
บทความ ผลิตภัณฑ์ผ้าปักม้ง : การออกแบบเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Hmong Needlework Products : The Design for Creative Economy)
บทความ ภาพปักจากการปักผ้า ประณีตศิลป์ทรงคุณค่าของแผ่นดิน
บทความ ธ ผู้ทรงอัจฉริยะทางทัศนศิลป์
บทความ ค่ายศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
บทความ สารานุกรมกรุงธนบุรีฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเยาวชน
บทความ สารานุกรมศิลปกรรมกรุงธนบุรีสำหรับเยาวชน ฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
วิจัย นิทรรศการดิจิทัลศิลปกรรมกรุงธนบุรี
วิจัย สารานุกรมศิลปกรรมกรุงธนบุรีสำหรับเยาวชน ฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book Encyclopedia In Dhonburi Art for youth)
วิจัย สารานุกรมกรุงธนบุรีฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเยาวชน (E-book Encyclopedia in Dhonburi for youth)
ตำรา ทางไทยในงานออกแบบ
รายการฝึกอบรม
ข้อมูลวิทยากร
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 639 คน

http://www.escortbayanlariz.net promosyon ürünleri 1xbet зеркало escort bayan beylikdüzü escort melbet зеркало izmir escort http://www.6mv.org http://www.tr9.org porno film