สุวรรณา รุจิโมระ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
สุวรรณา รุจิโมระ
โทรศัพท์
0954710178
อีเมล์
Suwanna.r@dru.ac.th
สาขา
บัญชี
คณะ
คณะวิทยาการจัดการ

ผลงานวิชาการ

ปริญญาตรี การบัญชี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2552
ปริญญาโท การบัญชี บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 2555
  รายการ URL
บทความ ความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้บริการสำนักงานบัญชีในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
บทความ การพัฒนาการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
บทความ ผลกระทบของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีต่อผู้ทำบัญชีในจังหวัดพิษณุโลก
บทความ การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการเปิดให้บริการร้านค้าปลีก ค้าส่ง ขนาดเกิน 1,000 ตารางเมตร ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
บทความ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
บทความ ความคิดเห็นของอาจารย์ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยทองสุข จังหวัดพิษณุโลก ต่อการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
บทความ การควบคุมภายในเพื่อการจัดการความเสี่ยงด้านการเงินและบัญชีขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสุโขทัย
วิจัย ความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้บริการสำนักงานบัญชีในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
วิจัย การพัฒนาการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
วิจัย ผลกระทบของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีต่อผู้ทำบัญชีในจังหวัดพิษณุโลก
ลำดับ รายการฝึกอบรม วันเดือนปี งบประมาณ
รายการวิทยากร วันเดือนปี
ความเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 223 คน