./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
สุวรรณา รุจิโมระ
อีเมล์
Suwanna.r@dru.ac.th
สาขา
บัญชี
คณะ
คณะวิทยาการจัดการ

ผลงานวิชาการ

ปริญญาตรี การบัญชี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2552
ปริญญาโท การบัญชี บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 2555
  รายการ URL
เอกสารประกอบการสอน
เอกสารประกอบการสอน
เอกสารประกอบการสอน
เอกสารประกอบการสอน
เอกสารประกอบการสอน
เอกสารประกอบการสอน
เอกสารประกอบการสอน
เอกสารประกอบการสอน
บทความ OPINION OF PEOPLE WHO USED THE SERVICE OF ACCOUNTING OFFICES IN AREA OF PHITSANULOK MUNICIPALITY AT PHITSANULOK PROVINCE
บทความ การพัฒนาการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
บทความ ผลกระทบของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีต่อผู้ทำบัญชีในจังหวัดพิษณุโลก
บทความ การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการเปิดให้บริการร้านค้าปลีก ค้าส่ง ขนาดเกิน 1,000 ตารางเมตร ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
บทความ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
บทความ Thongsook College Phitsanulok Teachers’ attitude towards knowledge management to enhance efficiency participatory action research.
บทความ Internal Control to Risk management Financial and Accounting of Subdistrict Administrations Organization at Sukhothai Province
บทความ characteristics of graduates that the establishment needs towards the graduate accounting students. Dhonburi Rajabhat University, Samutprakarn
วิจัย ความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้บริการสำนักงานบัญชีในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
วิจัย การพัฒนาการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
วิจัย ผลกระทบของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีต่อผู้ทำบัญชีในจังหวัดพิษณุโลก
วิจัย การศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของครัวเรือน : กรณีศึกษาชุมชนพร้อมจิตร เทศบาลตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
รายการฝึกอบรม
อบรมหลักสูตร AUN-QA Overview & Implementation
โครงการอบรมให้ความรู้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2562
โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์) ปีการศึกษา 2562
โครงการจิตอาสาพระราชทานในหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" หลักสูตรจิตอาสา 904
โครงการอบรมหลักสูตร เรื่อง การป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นแลผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานภาครัฐ
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561 (SAR19)
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2561
การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2/2562
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ทัศนคติ ค่านิยม ความซื่่อสัตย์สุจริต และดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และไม่ให้เกิด Plagiarism และการเขียน Potocal เพื่อขอยื่นการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับนักวิจัย
โครงการอบรม เรื่อง Mind Set เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
การเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรสายวิชาการ ก้าวสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
การอบรมเชิงทฤษฎี และเชิงปฏิบัติการในลักษณะสถานการณ์จำลอง (Simulation) หลักสูตร สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ทำผลงานทางวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็วและผ่านในครั้งเดียว"
โครงการ Train the Trainer (Module 2) ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่สำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ
โครงการ Train the Trainer มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ (TFRS 15, TFRS 16, TFRS 9) สำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ (หลักสูตรที่ 3 ร่าง TFRS 9)
โครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ร่วมกับ Coahing" รุ่นที่ 1-5
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบับใหม่ (เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2561)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยชุมชน 15-16 -07-2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (12-14-11-63)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อยอดวิศวกรสังคม เยาวชนผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลง
โครงการอบรมเรื่อง การงบประมาณ การวิเคราะห์ผลต่าง และต้นทุนผันแปรเพื่อการบริหาร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับงานสารบรรณ การเงินบัญชี พัสดุ และการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ทัศนคติ ความซื่อสัตย์สุจริต คุณภาพของการสื่อสารและการปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงาน
โครงการ “ก้าวไปด้วยกันกับการบัญชี”ครั้งที่ 17
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1
โครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรและการทำโมดูล (Module)”
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนาแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการอบรม TOEIC
การวางระบบเพื่อสร้างพลังบวก Ep.1 การออกแบบและพัฒนาระบบแบบคล่องตัว
การเสวนาเรื่อง จรรยาบรรณที่เปลี่ยนไป (อีกแล้ว)
โครงการอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2/2564 (ผ่านระบบออนไลน์)
ข้อมูลวิทยากร
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ผู้สังเกตการณ์)
การบัญชีครัวเรือน
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 1419 คน