ศิลป์ชัย ลีลิตธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
ศิลป์ชัย ลีลิตธรรม
โทรศัพท์
089-799-8527, 097-95
อีเมล์
Silchai.l@dru.ac.th
สาขา
นิติศาสตร์
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ปริญญาตรี นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2528
ปริญญาโท นิติศาสตร์ เนติบัณฑิต สำนักอบรมกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา 2531
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2543
ปริญญาโท นิติศาสตร์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก 2549
รายการฝึกอบรม
ข้อมูลวิทยากร
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 737 คน