./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
ศตรัตน์ ทิพย์ผ่อง
โทรศัพท์
-
อีเมล์
Satarat.t@dru.ac.th
สาขา
คหกรรมศาสตร์
คณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงานวิชาการ

ปริญญาเอก การจัดการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2555
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 2539
ปริญญาโท คหกรรมศาสตร์ คหกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2546
  รายการ URL
เอกสารประกอบการสอน
เอกสารประกอบการสอน
บทความ รูปแบบการบริหารจัดการและกลไกการบริหารเพื่อการดำเนินงานตามแนวทาง การบริหารสู่ความเป็นเลิศ สำหรับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
บทความ รูปแบบการจัดอุปกรณ์รับประทานอาหารที่ใช้ในการจัดเลี้ยง
วิจัย การพัฒนารูปแบบและกลไกการบริหารจัดการเพื่อการดำเนินงานตามแนวทาง การบริหารสู่ความเป็นเลิศ สำหรับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ Administrative and Mechanism Performance Excellence for Home Economics Program, Rajabhat
วิจัย ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียน ศึกษากรณี โรงเรียนกุหลาบวิทยา
วิจัย ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีผลต่อภาวะโภชนาการของเด็กก่อนวัยเรียนในเขตชุมชนแออัด อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา
หนังสือ รูปแบบการจัดอุปกรณ์รับประทานอาหาร
ตำรา การบริการอาหารในสถาบััน
ตำรา อาหารไทย
ตำรา แบบพับผ้าเช็ดปากที่ใช้ในการจัดเลี้ยงอาหาร
รายการฝึกอบรม
โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบัน
โครงการคลีนิควิชาการสร้างและส่งเสริมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อรับการพิจารณาเป็นผศ.
โครงการผู้ตรวจประเมินคูรภาพภายใน ปี 2559
โครงการอบรมความรู้ด้านการประเมินและวิธีวิจัยทางโภชนาการ ปี 2558
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการผลิตหนังสือวิชาการตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งวิชาการครั้งที่ 1 ปี 2563
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการกาพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อการจัดการเรียนการสอน 1 ปี 2563
อบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งจัดโดย เทศบาลเมืองลัดหลวง เพื่อให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
โครงการคลินิกวิชาการสร้างและส่งเสริมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำไปขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์
โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะการประกอบอาหารไทยและขนมไทย
ข้อมูลวิทยากร
วิทยากรอบรมเชิงปฎิบัติการการเขียนรายงานวิชาโครงการด้วยกระบวนการวิจัย ปี 2559
วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการเขียนเอกสารประกอบการสอน คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.ธนบุรี ปี 2559
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการด้านอาหาร : กะปิก้อน ครั้งที่ 1
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการด้านอาหาร : กะปิก้อน ครั้งที่ 2
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาหาร : นำ้พริก ครั้งที่ 1
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
กรรมการตัดสินการแช่งชัน กิจกรรมการประกวดโครงงานอาชีพ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี 2562
กรรมการตัดสินการแช่งชัน กิจกรรมการประกวดการจัดสวนถาดแบบชื้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี 2562
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความประจำวารสารสนเทศ มรภ.บ้านสมเด็จ ปี2558
วิทยากรอบรมเชิงปฎิบัติการการเขียนรายงานวิชาโครงการด้วยกระบวนการวิจัย โรงเรียนอาชีวเสาวภา ปี 2559
วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการเขียนเอกสารประกอบการสอน คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.ธนบุรี ปี 2559
กรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนกุหลาบวิทยาและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดการศึกษา ปี2558
กรรมการตัดสินการประกวดอาหารไทย สาขาคหกรรมศาสตร์ มรภ.ธนบุรี
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการพิเศษ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมอาหารและยา โครงการจิตอาสาสร้างสรรค์ ปี 2559
จำนวนคนเข้าชม 1214 คน