ศตรัตน์ ทิพย์ผ่อง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
ศตรัตน์ ทิพย์ผ่อง
โทรศัพท์
-
อีเมล์
Satarat.t@dru.ac.th
สาขา
คหกรรมศาสตร์
คณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงานวิชาการ

ปริญญาเอก การจัดการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2555
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 2539
ปริญญาโท คหกรรมศาสตร์ คหกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2546
  รายการ URL
บทความ รูปแบบการบริหารจัดการและกลไกการบริหารเพื่อการดำเนินงานตามแนวทาง การบริหารสู่ความเป็นเลิศ สำหรับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
วิจัย การพัฒนารูปแบบและกลไกการบริหารจัดการเพื่อการดำเนินงานตามแนวทาง การบริหารสู่ความเป็นเลิศ สำหรับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ Administrative and Mechanism Performance Excellence for Home Economics Program, Rajabhat
วิจัย ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียน ศึกษากรณี โรงเรียนกุหลาบวิทยา
วิจัย ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีผลต่อภาวะโภชนาการของเด็กก่อนวัยเรียนในเขตชุมชนแออัด อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา
หนังสือ รูปแบบการจัดอุปกรณ์รับประทานอาหาร
ตำรา การบริการอาหาร
ตำรา อาหารไทย
ตำรา แบบพับผ้าเช็ดปากที่ใช้ในการจัดเลี้ยงอาหาร
ลำดับ รายการฝึกอบรม วันเดือนปี งบประมาณ
รายการวิทยากร วันเดือนปี
ความเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 237 คน