./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
ปรียามาลย์ บุญมาก
โทรศัพท์
 
อีเมล์
Preeyamaly.b@dru.ac.th
สาขา
นาฏศิลป์และการแสดง
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

รายการฝึกอบรม
ข้อมูลวิทยากร
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 564 คน