พิมพ์วิภา บุรวัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
พิมพ์วิภา บุรวัฒน์
โทรศัพท์
0639655441
อีเมล์
Phimwipha.b@dru.ac.th
สาขา
นาฏศิลป์และการแสดง
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ปริญญาเอก นาฏยศิลป์ไทย ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559
ปริญญาโท นาฏยศิลป์ไทย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551
ปริญญาตรี นาฏศิลป์ไทย ศิลปบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 2547
  รายการ URL
บทความ การฝึกหัดและการถ่ายทอดกระบวนรำกราวนางยักษ์
ลำดับ รายการฝึกอบรม วันเดือนปี งบประมาณ
รายการวิทยากร วันเดือนปี
ความเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 102 คน