อรนุช สมคะเน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
อรนุช สมคะเน
โทรศัพท์
 
อีเมล์
Oranooch.s@dru.ac.th
สาขา
ศิลปกรรมศาสตร์
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ปริญญาโท ประยุกตศิลปศึกษา ศม. ศิลปากร 2551
ลำดับ รายการฝึกอบรม วันเดือนปี งบประมาณ
รายการวิทยากร วันเดือนปี
ความเชี่ยวชาญ
ยกระดับผลิตภัณฑ์OTOP
จำนวนคนเข้าชม 109 คน