นุชรา แสวงสุข คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
นุชรา แสวงสุข
โทรศัพท์
0625939263
อีเมล์
Nuchara.s@dru.ac.th
สาขา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
คณะ
คณะวิทยาการจัดการ

ผลงานวิชาการ

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550
ปริญญาโท การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552
ลำดับ รายการฝึกอบรม วันเดือนปี งบประมาณ
รายการวิทยากร วันเดือนปี
ความเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 119 คน