เมธาวี อุตตสุรดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
เมธาวี อุตตสุรดี
โทรศัพท์
091-010-7386
อีเมล์
Maetawee.u@dru.ac.th
สาขา
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงานวิชาการ

ปริญญาโท เทคโนโลยีพอลิเมอร์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2558
ปริญญาตรี เคมีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2556
ลำดับ รายการฝึกอบรม วันเดือนปี งบประมาณ
รายการวิทยากร วันเดือนปี
ความเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 252 คน