จักรพันธ์ พรมฉลวย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
จักรพันธ์ พรมฉลวย
โทรศัพท์
0874815363
อีเมล์
Jakkapan.p@dru.ac.th
สาขา
การจัดการชุมชน
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ปริญญาตรี การพัฒนาชุมชน ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา 2555
ปริญญาโท การเมืองการปกครอง รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา 2558
  รายการ URL
บทความ Effect of Abamectin on behavioral and histological alteration in Tilapia (Oreochromis niloticus)
รายการฝึกอบรม
ข้อมูลวิทยากร
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุทางด้านดนตรี
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
วิทยากรกระบวนการ
พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กร
พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
ศิลปวัฒธรรมไทย
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คุณธรรม จริยธรรม
จำนวนคนเข้าชม 742 คน