ชนิดา จันทร์งาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
ชนิดา จันทร์งาม
โทรศัพท์
0626514598
อีเมล์
Chanida.j@dru.ac.th
สาขา
นาฏศิลป์และการแสดง
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ปริญญาโท นาฏยศิลป์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556
ปริญญาตรี นาฏยศิลป์ไทย หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545
  รายการ URL
วิจัย การสร้างสรรค์อัตลักษณ์รำโทนของชุมชนบางกอกน้อย
ลำดับ รายการฝึกอบรม วันเดือนปี งบประมาณ
รายการวิทยากร วันเดือนปี
ความเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 155 คน