อนุสรา ศรีวิระ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
อนุสรา ศรีวิระ
โทรศัพท์
 
อีเมล์
Anoodsara.s@dru.ac.th
สาขา
ภาษาไทย
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ปริญญาโท ภาษาไทย อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปากร 2558
ปริญญาตรี ภาษาไทย อักษรศาสตรบัณฑิต ศิลปากร 2554
ลำดับ รายการฝึกอบรม วันเดือนปี งบประมาณ
รายการวิทยากร วันเดือนปี
ความเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 149 คน