./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
อนุสรา ศรีวิระ
อีเมล์
anoodsara.s@dru.ac.th
สาขา
ภาษาไทย
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ปริญญาโท ภาษาไทย อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปากร 2558
ปริญญาตรี ภาษาไทย อักษรศาสตรบัณฑิต ศิลปากร 2554
  รายการ URL
บทความ ผู้เล่าเรื่องในอรรถกถาพุทธวงศ์
บทความ การเล่าเรื่องในอรรถกถาพุทธวงศ์
รายการฝึกอบรม
ข้อมูลวิทยากร
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 1497 คน